ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਜੱਗ ਮੇ

ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ

ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਜੱਗ ਮੇ, ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ॥
ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ, ਦਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭਲੀ ਬਤਾਈ ਬਾਟਾ ॥
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੈਦ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਲੋਭ ਕੋ, ਲੀਨੋ ਨਾਥਾ...
ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਜੱਗ ਮੇ...

ਕਾਲ ਕਰੇ ਸੋ, ਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੇ, ਫਿਰ, ਮਿਲੇ ਨਾਹੀਂ ਸਾਥਾ ॥
ਚੌਰਾਸੀ ਮੇ, ਜਾਏ ਗਿਰੋਗੇ, ਭੁਗਤੋ, ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤਾ ॥
ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਜੱਗ ਮੇ...

ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰ, ਪੁਕਾਰ ਕਹਤ ਹੈ, ਕਰ ਲੋ, ਸੰਤਨ ਸਾਥਾ ॥
ਸੁਮਿਰ ਬੰਦਗੀ, ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਂ, ਕਾਲ ਨਵਾਏ ਮਾਥਾ ॥
ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਜੱਗ ਮੇ...

ਕਹੈ ਕਬੀਰ, ਸੁਨੋ ਹੋ ਧਰਮਨ, ਮਾਨੋ ਬਚਨ ਹਮਾਰਾ ॥
ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹ, ਮਿਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ, ਉੱਤਰੋ, ਭਵਜਲ ਪਾਰਾ ॥
ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਜੱਗ ਮੇ...

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (47 downloads)