मैं कैसे करू री मेरो छोटो सो लंगुरिया

मैं कैसे करू री मेरो छोटो सो लंगुरिया
छोटो सो लंगुरियां बड़ो प्यारो सो लंगुरियां
मैं कैसे करू री मेरो छोटो सो लंगुरिया

सास लाइ लाडू जेठानी लाइ पेडा मेरो लंगूर लायो री
काली गाजर का हलवा
मैं कैसे करू री मेरो छोटो सो लंगुरिया

सांस लाइ साडी जेठानी लाइ चुनी
मेरो लांगुर लायो री काली साटन का लेहंगा
मैं कैसे करू री मेरो छोटो सो लंगुरिया

सास लाइ बकरी जेठानी लाये गाये
मेरो लंगूर लायो री काली कुतियाँ का पिला
मैं कैसे करू री मेरो छोटो सो लंगुरिया
download bhajan lyrics (513 downloads)