ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕੇਹੜਾ ਵੇਲਾ ਓ ਬੰਦਿਆ

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਕੇਹੜਾ ਵੇਲਾ
========================
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਹੜਾ ਵੇਲਾ, ਓ ਬੰਦਿਆ ।
ਰਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਹੜਾ ਵੇਲਾ, ਓ ਬੰਦਿਆ ।
ਕੰਮ ਨਹੀਓਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਤੂੰ ਕਦੇ, ਨੀ ਹੋਣਾ, ਵੇਹਲਾ ਓ ਬੰਦਿਆ ।
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਹੜਾ ਵੇਲਾ, ਓ ਬੰਦਿਆ ।
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ...

ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੂੰ ਬਚਪਨ, ਖੇਲ੍ਹ ਗਵਾਇਆ ਬੰਦਿਆ ।
ਖੇਲ੍ਹਾਂ ਖੇਲ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਹਲਾ ਓ ਬੰਦਿਆ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਹੜਾ...

ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ, ਆਈ ਬੰਦਿਆ ।
ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਮਸਤੀ, ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਵੇਹਲ ਕੁਵੇਲਾ ਓ ਬੰਦਿਆ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਹੜਾ...

ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੇ ਮਤ ਮਾਰੀ ਬੰਦਿਆ ।
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂਓਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਲਾ ਓ ਬੰਦਿਆ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਹੜਾ...

ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ, ਪਿਆ ਦੁੱਖਦਾ ਬੰਦਿਆ ।
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਹੜੇ, ਵੜਦਾ ਓ ਬੰਦਿਆ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਹੜਾ...

ਪੰਜਵੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾ, ਆਇਆ ਬੰਦਿਆ ।
ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਏਹ ਵੇਲਾ ਓ ਬੰਦਿਆ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਹੜਾ...

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (55 downloads)