ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀਏ

ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀਏ
=============================
ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਗਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀਏ ll
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਜੋਤ ਨੂੰ, ਜਗਾਇਆ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀਏ* ll,
ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਗਾ,,, ਜੈ ਹੋ ll, ਕਰਵਾਇਆ,,,,,,,,,,,,,,,,

ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ, ਲਾਲ ਮਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਸੱਜਦੀ,
"ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਰ ਮਾਂ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਵੱਜਦੀ" ll
ਫ਼ੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਭਵਨ, ਸਜਾਇਆ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀਏ* ll,
ਭਗਤਾਂ  ਨੇ, ਜਾਗਾ,,, ਜੈ ਹੋ ll, ਕਰਵਾਇਆ,,,,,,,,,,,,,,,,

ਵੰਡ ਕੇ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਅੱਜ, ਝੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਭਰਦੇ,
"ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਲਾ ਕੇ ਸਭ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ" ll
ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਮਨ 'ਚ, ਵਸਾਇਆ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀਏ* ll,
ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਗਾ,,, ਜੈ ਹੋ ll, ਕਰਵਾਇਆ,,,,,,,,,,,,,,,,

ਸ਼ੇਖੀਆਂ, ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰਾ, ਦਰ ਲਿਆ ਮੱਲ੍ਹ ਮਾਂ,
"ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਤੇਰਾ ਝੱਲ ਮਾਂ" ll
ਕਰਨ, ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ, ਆਇਆ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀਏ* ll,
ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਗਾ,,, ਜੈ ਹੋ ll, ਕਰਵਾਇਆ,,,,,,,,,,,,,,,,

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (201 downloads)