तू जप लै राधा राधा

तू जप लै, तू जप लै, तू जप लै , जप ले जप लै
तू जप लै राधा राधा, तू जप लै राधा राधा.....2
तू जप लै राधा राधा, तू जप ले राधा राधा-2
राधा राधा राधा राधा....2
राधा राधा राधा राधा....2
तू जप लै राधा राधा, तू जप लै राधा राधा-2
तू जप लै राधा राधा, तू जप लै राधा राधा-2
तू जप लै राधा राधा, तू जप लै राधा राधा-2
राधा राधा राधा राधा....2
राधा राधा राधा राधा....2
तू जप लै, तू जप लै, तू जप लै, जप लै जप लै
तू जप लै राधा राधा, तू जप लै राधा राधा.....2
तू जप लै राधा राधा, तू जप लै राधा राधा.....2
राधा नाम दी महिमा पारी-2
राधा नाम दी महिमा पारी-2
राधा नाम बड़ा गुणकारी-2
राधा नाम बड़ा गुणकारी-2
तू जप लै, तू जप लै, तू जप लै, जप लै जप लै
तू रट लै रट लै रट लै
तू जप लै राधा राधा,लै जप लै राधा राधा-2
तू जप लै राधा राधा,तू जप लै राधा राधा-2
राधा नाम ने लक्खां तारे-2
राधा नाम ने लक्खां तारे-2
पवसागर तो पार उतारे-2
पवसागर तो पार उतारे-2
तू जप लै, तू जप लै, तू जप लै, जप लै जप लै
तू जप लै राधा राधा, तू जप लै राधा राधा.....2
हां शहद तो मिट्ठा राधा नाम है-2
राधा राधा रटता श्याम है-2
तू जप लै, तू जप लै, तू जप लै, जप लै  जप लै
तू जप लै राधा राधा,तू जप लै राधा राधा-2
राधा नाम दी जप लै माला-2
राधा नाम दी जप लै माला-2
कुंज द्वार दा खुल जाऊं ताला-2
कुंज द्वार दा खुल जाऊं ताला-2
तू जप लै, तू जप लै, तू जप लै, तू जप लै
तू जप लै राधा राधा,तू जप लै राधा राधा-2
तू जप लै राधा राधा,तू जप लै राधा राधा-2
राधा नाम दा पीले प्याला-2
राधा नाम दा पीले प्याला-2
‘‘मधुप’’ हरी हो जा मतवाला-2
तू जप लै, तू जप लै, तू जप लै, तू जप लै
तू जप लै राधा राधा,तू जप लै राधा राधा-2
तू जप लै राधा राधा, तू जप लै राधा राधा-2
राधा राधा राधा राधा....2
श्री राधा राधा राधा राधा....2
राधा राधा राधा राधा....2
राधा राधा राधा राधा....2
राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
श्री राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
श्री राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
श्री राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
श्री राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
श्री राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
श्री राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
श्री राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
श्री राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
श्री राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
श्री राधा राधा राधा श्री राधा राधा राधा-2
download bhajan lyrics (193 downloads)