ॐ सुंदरम् ॐ राम सुंदरम्

ॐ सुंदरम् ॐ राम सुंदरम् :

ॐ सुंदरम् ॐ राम सुंदरम् ,
ह्रीं सुंदरम् ह्रीं राम सुंदरम्,
श्रीं सुंदरम्  श्रीं राम सुंदरम्,
क्लीं सुंदरम् क्लीं राम सुंदरम्,
राम राम सुंदरम्--

राम सुंदरम् राम नाम सुंदरम् ,
राम बंदनम् राम नाम बंदनम्,
राम मंगलम् राम नाम मंगलम्,
सियाराम सुंदरम् सीताराम सुंदरम्,
राम राम सुंदरम्---

राजा राम सुंदरम् राघव राम सुंदरम्,
रामचंद्र सुंदरम् रामभद्र सुंदरम्,
दुःख भंजन सुंदरम् सुख रंजन सुंदरम्,
रघुनन्दन सुंदरम् दसरथ नन्दन सुंदरम्,
राम राम सुंदरम्---

सुखकारी सुंदरम् दुखहारी सुंदरम्,
मित भाषी सुंदरम् पूर्व भाषी सुंदरम्,
आदि पुरुष सुंदरम् महा पुरुष सुंदरम्,
वेदात्मा सुंदरम् परमात्मा सुंदरम्,
राम राम सुंदरम्--

योगी सुंदरम् महायोगी सुंदरम्,
महा भुजाय सुंदरम् देवस्तुताय सुंदरम्,
तुलसी आत्मा सुंदरम् देवात्मा सुंदरम्,
ॐ सुंदरम् ॐ राम सुंदरम्,
राम राम सुंदरम् ।।


आभार:ज्योति नारायण पाठक
श्रेणी
download bhajan lyrics (887 downloads)