ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ

ਧੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ

ਧੂਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀ, ਧੂਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ॥

ਧੂਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ,
ਏਥੇ, ਆ ਜਾ, ਬੋਹੜਾਂ ਵਾਲਿਆ ॥
ਤੇਰੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ,
ਏਥੇ, ਆ ਜਾ, ਬੋਹੜਾਂ ਵਾਲਿਆ ॥
ਧੂਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ,
ਏਥੇ, ਆ ਜਾ, ਬੋਹੜਾਂ ਵਾਲਿਆ.....

ਤੇਰਾ, ਧੂਣਾ ਵੇਖਣ ਲਈ,
ਚੱਲ ਕੇ, ਭੋਲ਼ੇ ਨਾਥ ਜੀ ਆਇਆ
ਸਾਰਾ, ਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ॥ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ,
ਏਥੇ, ਆ ਜਾ, ਬੋਹੜਾਂ ਵਾਲਿਆ...
ਧੂਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ.....

ਤੇਰਾ, ਧੂਣਾ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਚੱਲ ਕੇ, ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਜੀ ਆਇਆ ॥
ਕਰੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ॥ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ,
ਏਥੇ, ਆ ਜਾ, ਬੋਹੜਾਂ ਵਾਲਿਆ..
ਧੂਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ.....

ਤੇਰਾ, ਧੂਣਾ ਵੇਖਣ ਲਈ,
ਚੱਲ ਕੇ, ਖਵਾਜ਼ਾ ਬਲੀ ਵੀ ਆਇਆ ॥
ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆਂ ਜੋ ॥ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ,
ਏਥੇ, ਆ ਜਾ, ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਿਆ,
ਧੂਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ.....

ਤੇਰਾ, ਧੂਣਾ ਵੇਖਣ ਲਈ,
ਚੱਲ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਆਇਆ ॥
ਬੱਬੀ ਮੇਹਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ॥ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਾਇਆ,
ਏਥੇ, ਆ ਜਾ, ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਿਆ,
ਧੂਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ......

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (156 downloads)