मैंने गोविन्द लेनो मोल

माई री, मैने,
माई री, मैने,
माई री, मैने लीनो गोविंद मोल,
माई री, लीनो गोविंद मोल ।

कोई कहे चोरी, कोई कहे सानी,
कोई कहे चोरी,
कोई कहे चोरी, कोई कहे सानी,
मैने लीनो बजा के ढोल,
माई री, लीनो गोविंद मोल ।

कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो,
मैने लीनो,
मैने लीनो अमोलक एक मोल,
माई री,
माई री, लीनो गोविंद मोल ।

मीरा के प्रभु, गिरिधर नागर,
मीरा के प्रभु, गिरिधर नागर,
वो तो आवत,
वो तो आवत, प्रेम के बोल,
माई री, लीनो गोविंद मोल,
माई री, लीनो गोविंद मोल,
माई री, लीनो गोविंद मोल ।
श्रेणी
download bhajan lyrics (294 downloads)