ਧੂਣਾ ਲਾਉਂਦੇ

ਧੂਣਾ ਲਾਉਂਦੇ
=========
ਧੂਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ,
ਜੀ ਚੇਲੇ, ਬਾਬਾ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੇ ll
ਨਾਮ ਜੱਪਦੇ,,,ਜੈ ਹੋ ll, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ,
ਜੀ ਚੇਲੇ, ਬਾਬਾ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੇ l
ਧੂਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਧੂਣੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਏ l
ਧੂਣੇ ਦੀ, ਭਬੂਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਏ ll
ਰਾਹ, ਸੱਚ ਦੇ,,,ਜੈ ਹੋ ll ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ,
ਜੀ ਚੇਲੇ, ਬਾਬਾ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੇ,,,
ਧੂਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, F

ਸ਼ਾਹ ਤਲਾਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਧੂਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ l
ਗਰੂਣਾ ਝਾੜੀ, ਗੋਰਖ ਨਾਥ, ਮੰਡਲੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ll
ਅਮਰ ਕਥਾ ਏਹੋ,,,ਜੈ ਹੋ ll, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ,
ਜੀ ਚੇਲੇ, ਬਾਬਾ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੇ,,,
ਧੂਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, F

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਧੂਣਾ ਰਹੇ ਧੁਖ਼ਦਾ l
ਧੂਣੇ ਦੀ, ਭਬੂਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਂਅ ਨਾ ਰਹੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ll
ਸੋਹਣੀ, ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ,,,ਜੈ ਹੋ ll, ਗੁਣ ਓਹਦੇ ਗਾਉਂਦੇ,
ਜੀ ਚੇਲੇ, ਬਾਬਾ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੇ,,,
ਧੂਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, F
ਜੈਕਾਰਾ, ਧੂਣੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ,
ਬੋਲ ਸਾਚੇ, ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ l

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ

download bhajan lyrics (64 downloads)